Τι κάνει το CRM απαραίτητο εργαλείο διοίκησης; What makes CRM an indispensable administration tool?

Η συνεχής προσπάθεια που κάθε επιχείρηση καταβάλλει,  για να διατηρήσει ή να αυξήσει τους πελάτες σε ποσοτικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι καθημερινή κι επαναλαμβανόμενη.  Στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις αυτή η προσπάθεια εξελίσσεται με κύριο χαρακτηριστικό το ένστικτο του επιχειρηματία.  Οι έννοιες οργανόγραμμα, προγραμματισμός, προϋπολογισμός, αποτέλεσμα, περιγραφή θέσης εργασίας, είναι ξένες λέξεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.  

Ένα εργαλείο διοίκησης όπως το Customer Relationship Management διευκολύνει την επιχείρηση στην υλοποίηση της βασικής διοικητικής αρχής που λέει «Ότι καταγράφεται διοικείται».  Αν μπορούσαμε καθημερινά να αποτυπώσουμε το «στίγμα» επικοινωνίας με κάθε συναλλασσόμενο της επιχείρησης μας, θα είχαμε τη δυνατότητα να διοικήσουμε, την οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιάζεται μέσω συγκεκριμένων ροών εργασίας, με την αντίστοιχη συσχέτιση των θέσεων εργασίας που συμμετέχουν.

Για να διαγνώσουμε όμως την ανάγκη που κάθε επιχείρηση χρειάζεται, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί το όραμα, ο σκοπός κι οι στόχοι επίτευξης για την επιβεβαίωση τους.  Είναι μια διαδικασία που συνήθως δεν εφαρμόζεται από την πλειοψηφία των περισσοτέρων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι περισσότερες δεν ασχολούνται με το σχεδιασμό κάποιου επιχειρηματικού σχεδίου που σαν βασικό άξονα να έχει που πάει, πότε, πώς, με ποιους πελάτες στόχο, σε ποιες αγορές, με τι προϊόντα – υπηρεσίες, με τι ανταγωνισμό, με τι μίγμα marketing;

Ποιός προμηθευτής – σύμβουλος μπορεί;

Πρωταρχικό ρόλο στην υλοποίηση έργων CRM «παίζει» ποιός προμηθευτής CRM έχει την εμπειρία, με επιτυχείς εγκαταστάσεις υλοποίησης σε επιχειρήσεις, να γνωρίζει δίνοντας περισσότερη προσοχή στις μεθόδους υλοποίησης & λιγότερο στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί.

Θα πρέπει να γνωρίζει τις αδυναμίες που προαναφέρθηκαν, συμβουλεύοντας την επιχείρηση να τις προσδιορίσει, να τις καταγράψει, να τις διορθώσει και να τις εφαρμόσει μέσω του CRM στην καθημερινότητα των ανθρώπων που εργάζονται, διευκολύνοντας τους.  

Το μυστικό της επιτυχίας ενός έργου CRM είναι η αποτύπωση της καθημερινότητας σήμερα με τον πλέον απλό τρόπο υλοποίησης.  Πρώτα δηλαδή πετάμε «τα δικά μας μπλοκάκια» που κρατά ο καθένας μέσα στην επιχείρηση, μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες για κάθε πελάτη που ο καθένας διαχειρίζεται, καταγράφουμε όλες τις ενέργειες – εκκρεμότητες σε ένα κοινό ημερολόγιο(βάση δεδομένων CRM), μαθαίνουμε να κάνουμε εσωτερικές συναντήσεις – συζητήσεις με αναφορά μόνο σε ότι έχει καταγραφεί στο CRM κι ανά εξάμηνο ότι διοικητική αλλαγή πραγματοποιηθεί αλλάζει – εφαρμόζεται μόνο μέσα από το CRM.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει γενικότερα γνώση για τη λειτουργία της επιχείρησης, του κλάδου που δραστηριοποιείται, της τεχνολογίας που εύκολα μπορεί να αφομοιώσει, των ανθρώπων που θα το λειτουργούν.  Να μπορεί να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη, να διαθέτει συμβούλους που μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης κι αντίστοιχα να προσαρμόζουν το CRM στις νέες ανάγκες που αναδύονται.

Η επιχείρηση δεν αγοράζει ένα εργαλείο διοίκησης μόνο, αλλά «παντρεύεται» τον προμηθευτή που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της.

Το εργαλείο CRM είναι κρίσιμη αποστολή σε μια επιχείρηση.!!!!!

—————-

What makes CRM an indispensable administration tool?

The continuous effort of each company is to maintain or increase their customers to quantitative – quality characteristics.  In most Greek companies this effort evolves by the instinct of the entrepreneur.  The concepts like organization, programming, budgeting, result, job description, is foreign words for the proper functioning of the operation. 

An administration tool such as customer relationship management (CRM) facilitates the operation in the implementation of the basic administrative authority which says ‘Everything that being recorded can be managed ‘.

Every company has to locate their needs and determine the vision, purpose and goals to achieve.  This is a process that usually does not apply to the majority of most Greek undertakings.  Most are not engaged in the design of a business plan as a major axis, when, how, with which customers, which markets, with what products – services, what competition, what marketing mix?

Who vendor – Consultant  may has a primary role in implementing CRM projects?  Someone CRM vendor who has experience with successful implementations in enterprises, establishments to know giving more attention to the methods of implementation & less technology uses.

You must know the shortcomings mentioned above, advising the business to identify, capture, correcting and apply via CRM to the everyday actions of the people who work, making easy there business life. 

The secret of a CRM project success is the capture of everyday living today in the simplest way of implementation.  First, i.e. throwing our own ‘ paper memo ‘ which keeps everyone in a company, we learn to share the information for each client that everyone manages, record all actions – in a common calendar (CRM database), learn to make internal meetings – discussions with reference only to that recorded in CRM and every six months that administrative rule changes, made changes – apply only through CRM.

The supplier should have a general knowledge of business, industry, technology that is easy to digest, the people who will work.  To be able to provide telephone support, have consultan who can monitor the evolution of the company and accordingly to CRM to new needs are emerging.

The company did not buy an administration tool only, but “marries” vendor that can meet the needs of.

CRM is a critical tool in an enterprise mission!

Posted in Επιχειρηματικότητα and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.